กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำหรับการเปิด ตลาดนัดที่ไม่มีโครงสร้าง สำหรับทำพื้นที่เช่า
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

ตลาดนัดที่ไม่มีโครงสร้าง หมายถึง ตลาดที่มีพื้นที่สำหรับขายของ แต่ไม่มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ตลาดนัดประเภทนี้มักจัดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ เช่น ลานจอดรถ สวนสาธารณะ หรือริมถนน ตลาดนัดที่ไม่มีโครงสร้างส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยภาคเอกชน แต่บางแห่งก็ดำเนินการโดยภาครัฐ  ตลาดนัดที่ไม่มีโครงสร้างมีข้อดีหลายประการ ประการแรก ตลาดนัดประเภทนี้มักมีต้นทุนดำเนินการที่ต่ำ ประการที่สอง ตลาดนัดประเภทนี้สามารถจัดตั้งและยกเลิกได้ง่าย ประการที่สาม ตลาดนัดประเภทนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้คนในชุมชน ประการที่สี่ ตลาดนัดประเภทนี้สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้ อย่างไรก็ตาม ตลาดนัดที่ไม่มีโครงสร้างก็มีข้อเสียบางประการ ประการแรก ตลาดนัดประเภทนี้อาจไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ประการที่สอง ตลาดนัดประเภทนี้อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ประการที่สาม ตลาดนัดประเภทนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาจราจร

ภาพปก บทความฎหมายที่เกี่ยวข้องตลาดนัดที่ไม่มีโครงสร้าง ที่มีตลาดพื้นที่ เต้นทหลายสี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำหรับการเปิด ตลาดนัดที่ไม่มีโครงสร้าง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำหรับการเปิด ตลาดนัดที่ไม่มีโครงสร้าง ทำพื้นที่เช่า  มาดูกฏหมายมีดังนี้ 

ตลาดหมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ผัก ผลไม้และอาหาร อันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือ ตามวันที่กำหนด

 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 34 กำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาดเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56 ซึ่งข้อกำหนดในมาตรา 34 ไม่ได้บังคับใช้แก่ กระทรวง , ทบวง ,  กรม , ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แต่ในการดำเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย และให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามข้อนี้เป็นการเฉพาะรายก็ได้ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2556 ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดังนี้ 

 

ข้อ39 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบพร้อมกับหลักฐานที่กำหนด

ข้อ44 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ได้แบ่งตลาดออกเป็น 2ประเภท ดังนี้

 •  ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้

 •  ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้าง และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้
  • ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนตามรายการที่ระบุในคู่มือนี้ 
  • ลักษณะอาคารสถานประกอบการถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

 • การแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร
  • ผู้ประกอบการต้องแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครพร้อมกับการ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงงานท้องถิ่น ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตที่สถาน ประกอบการตั้งอยู่
  • เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้องตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องก่อนยื่นขอรับใบอนุญาต

 • การพิจารณาอนุญาตจะพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 • สภาพสุขลักษณะการประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ทั้งนี้สามารถต้องเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนเช่น และ ต้องครบถ้วนก่อนยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากอาจจะมีตกหล่นขอการขอคำร้องได้เช่น โดย สามารถแจ้งคำร้องได้ที่  สำนักงานเขตประจำท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อขอรับอนุญาตการเปิดหรือแนวทางเริ่มต้น ตลาดนัด หรือ ทำขายของในตลาดนัด พื้นที่ให้เช่า ลักษณะของตลาดนัดที่มีโครงสร้าง และตลาดไม่มีโครงสร้าง ตามกฎหมายเหล่านี้กำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการก่อสร้างสำหรับตลาดนัดที่ไม่มีโครงสร้าง ผู้จัดตลาดนัดที่ไม่มีโครงสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีทางกฎหมา นอกจากกฎหมายแล้ว ตลาดนัดที่ไม่มีโครงสร้างยังต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นก่อนการจัดตั้ง หน่วยงานท้องถิ่นจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของตลาดนัด สถานที่ตั้งของตลาดนัด และจำนวนร้านค้าที่จะเปิดขายของ ก่อนออกใบอนุญาตตลาดนัดที่ไม่มีโครงสร้างเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถมาซื้อของ ขายของ และพบปะสังสรรค์กัน ตลาดนัดประเภทนี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ซึ่งสามารถดู 

โดยสำหรับบุคลที่สนใจ ที่ใช้บริการบริหารตลาดนัด หรือ พื้นที่ให้เช่า ให้เหมาะสมกับบริหารทำธุรกิจตลาดนัดของคุณ ที่สามารถเพิ่มความสะดวกไม่ว่าจะเป็น การจัดสรรโซนพื้นที่ตามสถานะผู้เช่า  ติดตามหนี้ผู้เช่า ออกใบแจ้งหนี้ ทำข้อมูลรับชำระ และตรวจสอบรายงานทางบัญชีต่างๆ  ที่เรียกว่า ระบบ MDRental หรือ โปรแกรมบริหารพื้นที่เช่า เก็บค่าเช่าตลาด ระบบเช่าพื้นที่ แผงเช่า การบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด พื้นที่ในห้าง นั้นเอง

 

บทความโดย mdsoft.co.th