ทำความรู้จักงบกระแสเงินสด หรือ Cash flow (แคช โฟว)
ทำความรู้จักงบกระแสเงินสด หรือ Cash flow (แคช โฟว)
ทำความรู้จักงบกระแสเงินสด หรือ Cash flow (แคช โฟว)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 ทำความรู้จักงบกระแสเงินสด หรือ Cash flow (แคช โฟว)ทำความรู้จักงบกระแสเงินสด หรือ Cash flow (แคช โฟว)

ทำความรู้จักงบกระแสเงินสด หรือ Cash flow (แคช โฟว)

     งบกระแสเงินสด หรือ Cash flow (แคช โฟว) คืองบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น รอบปีบัญชี โดยจะแสดงการได้มา(เงินสดรับ) หรือใช้ไป (เงินสดจ่าย) ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ 3 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ กิจกรรมจัดหาเงิน ช่วยให้สามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการ เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งงบกระแสเงินสดมีวิธีการจัดทำอยู่ 2 วิธี คือทางตรง และทางอ้อม
 

โครงสร้างของงบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดมีการจัดโครงสร้างจำแนกประเภทของเงินสดรับและเงินสดจ่ายออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

     1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน คือ กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ คือ เงินสดที่เข้าหรือออกจากบริษัท ซึ่งมีผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท เช่น เงินจากการขายสินค้า, เงินที่จ่ายค่าจ้าง, เงินที่จ่ายค่าวัตถุดิบ เป็นต้น
     2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน คือ เงินสดที่เข้าหรือออกจากบริษัท ซึ่งมีผลมาจากการลงทุน ไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นงินที่ได้เช่น จากการขายสินทรัพย์ของบริษัท
     3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ เงินสดที่เข้าหรือออกจากบริษัท ที่มีผลมาจากกิจกรรมทางการเงิน เช่น ดอกเบี้ยที่ได้รับ หรือ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพื่อชำระหนี้

     นอกจากนี้ทางบริษัท เอ็ม.ดี. ซอฟต์ มีบริการติดตั้งระบบ OpenERP, บริการพัฒนา Module OpenERP รวมไปถึงการจัดอบรมการใช้งาน Odoo9 เบื้องต้น สำหรับการนำไปใช้งาน

ทำความรู้จักกับ OpenERP ระบบ ERP OpenSource ระบบ ERP (อีอาร์พี) ใน OpenERP (โอเพ้นอีอาร์พี) OpenSource  ระบบ ERP (อีอาร์พี) ใน OpenERP คืออะไร    OpenERP คือ ระบบ ERP (อีอาร์พี) ที่เป็นชุดรวมซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่เป็น OpenSource (โอเพ่นซอร์ส)..." data-image="https://www.mdsoft.co.th/images/knowledge/2017/openerp_erp.png" href="/ความรู้/76-familiarize_about_openerp_erp.html" target="_blank" rel="alternate" hreflang="th">ERP ในองค์กร ท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ ลงทะเบียนอบรม Odoo9 ค่ะ หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง : บริษัทควรจะเลือกใช้ โปรแกรมบัญชี หรือ ERP อีอาร์พี ดี ?การบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจการผลิต การบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรความหมายระบบบัญชีคู่ Double entry bookkeeping ดับเบิล เอนทริ บุ๊คคีพอิงวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo